ابزار الات پلیکا گلپایگان

لوله بر

 

کونیک کن جهن کونیک نمودن لوله های بریده شده

 

استاپر جهت تست آب بند شبکه