مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب

نشریه و دستورالعمل ۳۰۳ به بررسی و ارائه توضیحات در مورد مشخصات فنی عمومی خطوط لوله آب و فاضلاب شهری ..
Source: New feed