افتخارات شرکت تک ستاره گلپایپان

دریافت استاندارد های BS OHSAS 18001:2007  و BS EN ISO 14001:2004 و BS EN ISO 9001:2008

تندیس همایش ملی بزرگان صنعت ساختمان

تندیس واحد برگزیده سومین جشنواره ملی کارآفرینان


دریافت استاندارد های ISO از شرکت VNZ استرالیا