شرکت پلیکا تک ستاره گلپایگان

شرکت تک ستاره گلپایگان موفق به کسب واحد برگزیده سومین جشنواره ملی تجلیل از

کارآفرینان و تکریم واحد های اشتغال زائی کشور، در بهمن ماه ۱۳۹۱ گردید.