پوش فیت نیو فلکس آذین

مشخصات فنی نیوفلکس (PP )

جدول محاسبات لوله کشی فاظلاب نیوفلکس

تعیین قطر نیوفلکس برای لوله اصلی افقی و شاخه های افقی آن

تعیین قطر نیوفلکس برای لوله های قائم

اندازه گذاری لوله های فرعی هواکش (قائم یا افقی)

اندازه گذاری لوله های قائم هواکش فاظلاب نیوفلکس

فاصله بین بست ها

شیب بندی لوله ها